Regulamin Aukcji

REGULAMIN AUKCJI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH „GREAT POLAND STALLIONS”

§1 DEFINICJE

Aukcja – aukcja Pojazdów odbywająca się 20 maja 2017 w Poznaniu, mająca na celu sprzedaż jak największej liczby zgłoszonych samochodów zabytkowych i rzadkich, po jak najwyższej cenie;

Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Organizatora Aukcji do prowadzenia Aukcji i licytacji Pojazdów;

Cena Minimalna – cena określona przez właściciela Pojazdu, której osiągnięcie w toku licytacji jest warunkiem wyłonienia Nabywcy Pojazdu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży; znana przed Aukcją wyłącznie dotychczasowemu właścicielowi pojazdu, Organizatorowi Aukcji oraz Aukcjonerowi;

Cena Wywoławcza – cena, od której Aukcjoner rozpoczyna licytację Pojazdu, dostępna w katalogu aukcyjnym on-line na Stronie internetowej;

Cena Estymowana – określona przez Organizatora orientacyjna wartość Pojazdu;

Organizator Aukcji – Jakub Jelinek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jakub Jelinek Business Development Center, z siedzibą przy ul. Źródlanej 5/7 m. 2, 60-642 Poznań, NIP: 5621663372, REGON: 301702309, organizujący Aukcję pod marką Jelinek Auctions;

Pojazd – przedmiot pojedynczej licytacji prowadzonej w trakcie Aukcji, zwany dalej również Obiektem;

Postąpienie – kwota, o którą Uczestnicy zwiększają ofertę za licytowany Pojazd;

Prowizja od Nabywcy – opłata należna Organizatorowi Aukcji, stanowiąca 10% od najwyższej oferty złożonej przez Nabywcę, stanowiąca składnik ostatecznej ceny nabycia Obiektu;

Regulamin – niniejszy Regulamin Aukcji;

Strona Internetowa – strona www Organizatora, dostępna pod adresem www.jelinek-auctions.pl

Transakcja Pozaaukcyjna – każda transakcja sprzedaży Obiektu, który nie uzyskał Ceny Minimalnej w toku licytacji, w okresie 14 dni od zakończenia Aukcji.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1/ Organizator pełni funkcję pośrednika handlowego pomiędzy komitentami wystawiającymi pojazdy na aukcję a kupującymi.

2/ Wszelkie opisane w niniejszym Regulaminie warunki mogą być przez Organizatora odwołane lub zmienione poprzez zamieszczenie zmian na stronie internetowej www.jelinek-auctions.pl, na miejscu Aukcji lub poprzez obwieszczenie Aukcjonera.

3/ Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną od nabywcy. Stanowi ona część końcowej ceny Obiektu i reprezentuje 10% kwoty wylicytowanej. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poza aukcyjnej w przypadku, kiedy Obiekt nie został sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione Obiekty wystawiamy faktury VAT lub VAT marża, najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.

4/ Transakcja warunkowa zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny minimalnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta nabycia Obiektu po cenie wylicytowanej przez licytującego.

5/ W przypadku transakcji warunkowej zobowiązujemy się do niezwłocznych negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli negocjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie 4 dni roboczych liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych cenie minimalnej na Obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował Obiekt warunkowo. W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny minimalnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia Obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a Obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

6/ Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia pojazdu z listy aut licytowanych bez podania przyczyny.

7/ Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

8/ Obostrzenia prawne:

– zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446 z późn. zm.) na wywóz środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł niezbędne jest uzyskanie pozwolenia właściwego organu;

– zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz. U. z 199

7r Nr5, poz.24, z późn. zm.) muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków sprzedawanych na Aukcji;

– zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000r Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.), Organizator Aukcji jest zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

§3 PRZEBIEG AUKCJI

1/ Udział w licytacji można wziąć jedynie osobiście.

2/ W celu wzięcia udziału w licytacji, należy wypełnić formularz udziału w aukcji i odebrać tabliczkę z numerem. W celu weryfikacji danych, poprosimy o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora, który przetwarza dane osobowe uczestników aukcji w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji.

3/ Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu.

4/ Przebieg aukcji – aukcję prowadzi Aukcjoner, który wyczytuje Obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę.

5/ Obiekty licytowane są w górę –  licytacja może zakończyć się na kwocie równej Cenie Wywoławczej lub wyższej od niej.

6/ Podczas licytacji licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty.

7/ Złożenie oferty cenowej przez Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem stanu technicznego oraz wizualnego Pojazdu.

8/ Zakończenie licytacji Obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Jeśli w toku licytacji została osiągnięta Cena Minimalna, uderzenie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Organizatorem a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. Aukcja może zakończyć się (może zostać zamknięta) bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o ile Cena Minimalna nie zostanie przekroczona.

9/ W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego Obiektu.

10/ Po zakończeniu aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem w punkcie rejestracji. W przypadku zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji lub oczekiwać na informację Organizatora o rezultacie negocjacji, jeśli Cena Minimalna nie zostanie osiągnięta.

§4 SPRZEDAŻ OBIEKTU

1/ W momencie uzyskania w toku licytacji Ceny Minimalnej lub akceptacji najwyższej oferowanej ceny zakupu przez dostawcę obiektu i otrzymania przez Kupującego informacji o powyższym, wszystkie płatności kupującego względem Organizatora stają się wymagalne.

2/ Wygrywający licytację zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane Obiekty w terminie 4 dni roboczych od dnia Aukcji. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi:

– naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie

– odstąpieniem od umowy z nabywcą

– wszczęciem postępowania sądowego wobec nabywcy, w razie niedotrzymania udzielonego terminu dodatkowego

3/ Akceptujemy jedynie płatność przelewem bankowym na konto w mBank numer: 05 1140 2004 0000 3602 7307 6513 . W tytule prosimy wpisać nazwę, numer Obiektu oraz swoje nazwisko.

4/ Prawo własności pojazdu przechodzi na Kupującego po zapłaceniu całości ceny wraz z Opłatą Aukcyjną, wynikającej z faktury VAT lub VAT marża przekazanej nabywcy (osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną).

5/ Odbiór Obiektów może nastąpić tylko w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione Obiekty na aukcji powinny być odebrane w ciągu 5 dni od aukcji. Jeżeli ta data zostanie przekroczona, doliczane są koszty magazynowania w wysokości 123 złotych brutto dziennie.

6/ Po upływie 5 dni od daty aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane z takim Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia.

7/ Odbiór zakupionych Obiektów następuje w miejscu ustalonym przez Organizatora na terenie Poznania lub najbliższych okolic, albo – jeśli kupujący, dostawca i Organizator wspólnie postanowią inaczej – w siedzibie dostawcy.

8/ Przy odbiorze zakupionych Obiektów wymagamy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie.

9) Każda Transakcja Pozaaukcyjna sprzedaży Obiektów oferowanych na Aukcji podlega również niniejszemu Regulaminowi i konieczności uiszczenia Opłaty Aukcyjnej.

10/ W przypadku, gdy Nabywcą jest podmiot z kraju Unii Europejskiej innego niż Dostawca pojazdu, dla zawarcia umowy sprzedaży wymagane jest złożenie oświadczenia, że nabywany na aukcji pojazd zostanie wywieziony z terytorium kraju Dostawcy.

11/ W przypadku, gdy Nabywca jest podmiotem spoza obszaru Unii Europejskiej wymagane, dla zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie przez niego kaucji w wysokości należnego podatku VAT.  Kaucja jest natychmiast zwracana po otrzymaniu przez Dostawcę wypełnionej i potwierdzonej przez urząd celny kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego w kraju Dostawcy na język urzędowy kraju Dostawcy deklaracji wywozowej. Kaucja winna być wpłacona w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia Aukcji.

12/ Kupujący nabywa pojazd na własne ryzyko.

13/ Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego. W przypadku, gdy nabywcą Pojazdu jest konsument, Organizator nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli zostanie ona stwierdzona po upływie roku od dnia wydania rzeczy nabywcy. Wobec osób nie będących konsumentami, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1) Organizator wyłącza wszelkie gwarancje w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.

2) Całkowita odpowiedzialność Organizatora będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia zapłaconej przez kupującego.

3) Opisy Obiektów zostały przygotowane na podstawie informacji udzielonych przez ich dostawców. Organizator nie jest odpowiedzialny za pomyłki słowne czy na piśmie w informacjach podanych klientom, a także prawdziwość i rzetelność informacji udzielonych przez dostawców Obiektów.

4/ Wszelkie informacje na temat stanu technicznego, wyposażenia i historii pojazdu mają charakter tylko informacyjny. Organizator nie odpowiada za ocenę stanu technicznego pojazdu. Pojazd jest sprzedawany bez jakichkolwiek gwarancji wydawanych przez Organizatora.

5/ Jeżeli Organizator przy jakichkolwiek czynnościach działa poprzez osoby trzecie, ponosi odpowiedzialność jedynie za winę w ich wyborze.

6/ Uczestnicy Aukcji odpowiadają za szkody powstałe w czasie trwania Aukcji na zasadach ogólnych.